Wij zijn open op afspraak | We are open by appointment
Alinker passingen alleen doordeweeks
tel +31 6 52685570 . info@vierfiets.nl

Algemene Voorwaarden van Vierfiets verhuur

Artikel 1

  1. Gedurende de huurperiode, zijn alle kosten van het gebruik van de fiets en klein onderhoud en reparaties voor rekening van de huurder.
  2. Eventuele transportkosten van de fiets zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 2

Reparaties aan de fiets zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 3

De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er voor de fiets geen verzekeringen zijn voor verlies, teniet gaan, diefstal en beschadiging is afgesloten. Het risico voor verlies, teniet gaan, diefstal en beschadiging is gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder. Eventuele verzekeringen voor dit risico die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.

Artikel 4

  1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de fiets met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt.
  2. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor door de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
  3. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of bijrijder(s) gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
  4. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing, indien de huurder bewijst, dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan de fiets, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Artikel 5

In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van de fiets en opgetreden met betrekking tot de fiets en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 6

Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de fiets of bijrijder(s) daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de fiets met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.